รายละเอียด ประกาศเมื่อ

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

admin

2021-08-13 13:26:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร

admin

2021-08-09 23:25:48

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 3

admin

2021-06-21 14:53:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2021-06-10 14:51:58

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด

paison

2021-06-02 10:58:19

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  ศูนย์ประสานงานสายใยรักแห่งครอบครัว

admin

2021-04-22 16:44:04

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   กลุ่มงานทันตกรรม

admin

2021-04-22 16:43:18

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2021-04-22 16:42:39

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานจักษุกรรม

admin

2021-04-22 16:41:52

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2021-04-05 16:36:08

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกโภชนบำบัด

admin

2021-03-05 12:09:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2021-02-18 14:52:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

admin

2021-01-19 13:27:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2021-01-19 13:27:07

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล

admin

2020-12-21 13:16:45

รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

admin

2020-12-01 15:21:43

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องผ่าตัดรวม

admin

2020-11-30 10:35:43

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน

admin

2020-11-30 10:35:11

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

admin

2020-11-11 18:46:30

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอาคาร ๒ ชั้น ๖

admin

2020-11-11 18:45:11

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม

admin

2020-10-09 22:36:38

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2020-10-09 18:22:47

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2020-10-09 18:21:53

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2020-09-15 23:05:39

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานสนับสนุนสายทั่วไป

admin

2020-09-10 17:50:17

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ

admin

2020-09-09 21:09:25

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน

admin

2020-09-09 17:40:15

รับสมัครบุคคลพลเรือนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

admin

2020-08-27 18:37:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร

admin

2020-08-17 10:05:09