Vision Statement

 

เราจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วย อุบัติเหตุ โรคหัวใจ และรักษาด้วย Hyperbaric Oxygen ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองมาตรฐาน Advanced HA ภายในปี พ.ศ.2562

อัตลักษณ์ (Motto)

 

สร้างสุข โปร่งใส ใส่ใจ สามัคคี

พันธกิจ (Misson)

 

- ให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือเป็นสำคัญ รวมถึงประชาชน ทั่วไป - สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ - ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์

ค่านิยม (Values) : SRK - TOP

 

S = Service mind & Seniority มีพฤติกรรมการทำงานที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา เอื้ออาทรและเมตตารุ่นน้องและผู้ให้บังคับบัญชา

R = Responsibility ความรับผิดชอบในงาน มีวินัย และตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส K = Knowledge&Sharing หมั่นแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

T = Team work มีความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีม

O = Originality การริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา

P = Patient focus การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน โดยเฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ