พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะ ในการเข้าพบเพื่อพิจารณาการเป็นแหล่งศึกษาและฝึกประสบการณ์ของนิสิตพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ณ ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ  16 ต.ค. 63