ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

น.อ.หญิง ภรณี พรกิจประสาน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกุมารเวชกรรม

น.อ.หญิง ปภัสร์พิมพ์ ชังเทศ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังเด็ก

น.อ.หญิง ดวงดาว เจริญบัณฑิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเด็ก

น.อ.จิระพงศ์ พฤกษ์พิจารณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกุมารเวชกรรม

น.อ.มณฑพร ชีพเป็นสุข

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกุมารเวชกรรม

น.ท.หญิง พรสิรินทร์ ศิริมณีธรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกุมารเวชกรรม

น.ท.ธวัชชัย ศานติพิพัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกุมารเวชกรรม

ร.อ.หญิง ปาลิตา อารยะการกุล

แพทย์กุมารเวชกรรม

ร.อ.หญิง ชโณนาต รัตนพฤกษ์

แพทย์กุมารเวชกรรม

การบริการให้วัคซีนใน Well Child Clinic ห้องตรวจโรคกุมาร
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

 

อายุ

วัคซีน

2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1 ปี
1 ปี 6 เดือน
2 ปี
2 ปี 6 เดือน
4 ถึง 6 ปี
 

- คอตีบ ,ไอกรน,บาดทะยัก,ตับอักเสบเข็มที่ 1 ,โปลิโอแบบหยอด
- คอตีบ ,ไอกรน,บาดทะยัก,ตับอักเสบเข็มที่ 2 ,โปลิโอแบบหยอด,โปลิโอ ชนิดฉีด
- คอตีบ ,ไอกรน,บาดทะยัก,ตับอักเสบเข็มที่ 3 ,โปลิโอแบบหยอด
- ป้องกันโรคหัด,หัดเยอรมัน,คางทูม เข็มที่ 1 ,คัดกรองโรคซีด
- โรคไข้สมองอักเสบ เจอี เข็มที่ 1
- คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก เข็มที่ 1
- โรคไข้สมองอักเสบ เจอี เข็มที่ 2
- ป้องกันโรคหัด,หัดเยอรมัน,คางทูม เข็มที่ 2
- คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก เข็มที่ 2 ,เก็บปัสสาวะส่งตรวจ

วันและเวลาที่ให้บริการวัคซีน แบ่งตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ 2 เดือน ถึง 9 เดือน ทุกวันพฤหัส ที่ 1 และ 3 ของเดือน
ช่วงอายุ 1 ปี ถึง 4 ปี ทุกวันพฤหัส ที่ 2 และ 4 ของเดือน

เริ่มเปิดจับบัตรคิว 1130 เป็นต้นไป
1130 - 1300   - เด็กทุกคนจะได้รับการประเมินพัฒนาการและให้สุขศึกษาในด้านการดูแลเด็ก
                      ปฐมวัยรวมถึงการคัดกรองสุขภาพตามวัย
1300 เป็นต้นไป - เด็กเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและรับวัคซีน

กลุ่มโรคที่ไม่สามารถดูแลรักษได้
1.โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก
2.จิตเวชในเด็ก
3.โรคมะเร็งในเด็ก

โทร. 038 - 245776,038-933957 ทร. 69265

Update 13/11/2561