เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ภารกิจ 

ให้บริการ ด้านการตรวจ วินิจฉัยโรค บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาการเสื่อมสภาพจากความเจ็บป่วย หรือความผิดปกติในระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

การจัดหน่วย 
      1.แผนกห้องตรวจโรคพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู

น.อ.หญิง ณัฐศุลี ศีลพิพัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

น.ต.หญิงชุติพร วนิชานนท์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

น.ต.หญิงอัจฉรา วังชุมทอง

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 

 

แพทย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
น.อ. พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
OPD
OPD
OPD
OPD
OPD/บ่ายงด
น.ท.หญิง ณัฐศุลี ศีลพิพัฒน์
OPD
OPD
OPD
OPD
OPD/บ่ายงด
   ร.อ.อัจฉรา วังชุมทอง
OPD
OPD
ตรวจพิเศษ/OPD
OPD/Bed side
OPD/บ่ายงด

 

IPD (ผู้ป่วยใน) ออกตรวจเวลา 1300 - 1600 น. แพทย์ตรวจสลับกันโดยอีก 1 ท่าน ตรวจผู้ป่วย Bed side บนหอผู้ป่วย

 2. แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy)
การให้บริการ
วันราชการ เวลา 0830 -1630 น.
วันหยุดราชการ เวลา 0830 -1630 น.
นอกเวลาราชการ เวลา 1630 -2030 น.
      3. แผนกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)
ให้บริการทุกวันเวลาราชการ เวลา 0830 - 1630 น.
- Speech Therapy ทุกวันอังคารและพุธ เวลา 0830 - 1630 น.
      4. แผนกธาราบำบัด (Hydrotherapy) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
- Whirl Pool ให้บริการทุกวันราชการ เวลา 0830 - 1630 น.
- Swimming Pool                       ตามเวลาที่นัด
ให้บริการทุกวันเวลาราชการ เวลา 0830 -1630 น.
      คลินิกพิเศษ
- Spastic Clinic                           ตามเวลาที่นัด
- Urodynmic Clinic                      ตามเวลาที่นัด
- EMG                                      ตามเวลาที่นัด

"ถ้ามี Case ต้องการ Consult หรือมีปัญหาสามารถ โทรติดต่อแพทย์ที่ห้องตรวจโรคได้โดยตรง"
"ถ้าแพทย์ลาหรือติดประชุม จะแจ้งเวชระเบียนล่วงหน้า"

ติดต่อ
โทร. 038 - 245781