ห้องตรวจรังสีวิทยา

น.อ.หญิง อัญชลี ลี้พูลทรัพย์

รังสีแพทย์

น.อ.ศรัณย์ วนิชานนท์

รังสีแพทย์

น.อ.อำนาจ บุญสินอุดม

รังสีแพทย์

น.ต.อรรถพร ศรียาภัย

รังสีแพทย์

ร.อ.วัลลภ ขุนทา

รังสีแพทย์

 ตารางการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา

รังสีแพทย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พฤหัส ศุกร์
   น.อ.หญิง อัญชลี ลี้พูลทรัพย์
    โทร.68550-1
อัลตราซาวด์
IPV
สุขภาพ

CT
สุขภาพ
Mammo

สุขภาพ
ฟิล์มด่วน
สุขภาพ
อัลตราซาวด์
IPV
   น.ต.ยศวีร์ เกียรติวัฒน์
    โทร.69550-1
CT
FLU
ฟิล์มด่วน
อัลตราซาวด์
CT
FLU
อัลตราซาวด์
Mammo
FLU
สุขภาพ
ฟิล์มด่วน
  น.อ.ศรัณย์ วนิชานนท์
    โทร.69557
/
Intervention
อัลตราซาวด์
Intervention
CT
   น.ท.อำนาจ บุญสินอุดม
    โทร.69550-1
/
/
/
CT
/

 

 

แพทย์รังสี  

น.อ.หญิง อัญชลี ลี้พูลทรัพย์
น.ท. อำนาจ บุญสินอุดม
น.ต. ยศวีร์ เกียรติวัฒน์
น.อ.ศรัณย์ วนิชานนท์
     

ศักยภาพ

- Plain Film
- Ultrasound, Doppler Ultrasound
- Mammogram
- IPV
- Fluoroscopy
- CT Scan
- MRI
* Intervention
   - Ultrasound/ CT guided FNA, biopsy
   - PERM cath, Picc line
   - Catheter drainage
   - RFA tumor
   - Bleomycin ablation hemangioma,liver, renal cyst
* Spine intervention
   - Epidural Steroid injection
   - Selective nerve root block
   - Facet joint pain management
* Joint intervention
   - Aspiration
   - Arthrography
   - Joint injection
* Interventional Pain management
   - Intraabdominal ganglion block/neurolysis
   - ไม่สามารถทำการตรวจ Angiogram . Embolization ที่ต้องใช้เครื่อง DSA

ติดต่อ
โทร. 0-3824-5787