ห้องตรวจโรคศัลยกรรม

ศัลยแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม

 

น.อ.ทศพล ชังเทศ                        ระบบประสาทศัลยศาสตร์
น.อ. สาธิต เรืองเพชร                    ศัลยกรรมตกแต่งเด็ก
น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง                 ระบบประสาทศัลยศาสตร์
น.อ.กอบพณ  ลิ้มเจริญ                    ระบบทางเดินปัสสาวะ
น.อ.อนุชา ลิขิตวงษ์                       ส่องกล้องทวารและลำใส้
น.ท. สารัตน์ สืบจันทร์                  ศัลยกรรมทั่วไปและส่องกล้อง
น.ท. ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์    มะเร็งเต้านม,ไทรอยด์
น.ท. เลิศเชาว์ อ่ำใหญ่                   โรคหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก            
น.ต.หญิง ประพรพิม อุตมโชติ      ระบบทางเดินปัสสาวะ
น.ต. ฐิรภัทร นานาศิลป์                 ศัลยกรรมตกแต่ง  
น.ต. โภคิน เพ็ชร์หอม                  ศัลยกรรมทั่วไป
ร.อ.หญิง ธนิดา เจนบวกิจ             ศัลยกรรมทั่วไป
ร.ต. บัณฑวิช พลกล้า                    ศัลยกรรมทั่วไป

 

พล.ร.ท.เจษฏา สุวรรณสินธุ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ (ยูโรวิทยา)

พล.ร.ต.ชูชาติ เด่นฟ้านภาพล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง

น.อ.ทศพล ชังเทศ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทศัลยศาสตร์

น.อ.สาธิต เรืองเพชร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งเด็ก (ศัลยศาสตร์เด็ก)

น.อ.กอบพณ ลิ้มเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ (ยูโรวิทยา)

น.อ.อนุชา ลิขิตวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องทวารหนักและลำใส้

น.ท.เลิศเชาว์ อ่ำใหญ่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก

น.ท.หญิง ประพรพิม อุตมโชติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ (ยูโรวิทยา)

น.ต.โภคิน เพ็ชร์หอม

แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป

น.ต.ปวัน จันท์แสนโรจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องทวารหนักและลำใส้

ร.อ.หญิง พัฒน์วิภา รักษ์เจริญ

แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป

ร.อ.หญิง ธนาพร เหรียญศรีทองคำ

แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก

นพ.ณัฐฐพัชร์ วรรณวิจิตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทศัลยศาสตร์

นพ.สุภเกติ์ สุรเบญจวงค์

แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป

  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

วันลงตรวจ แพทย์ หมายเหตุ จำนวนผู้ป่วย
จันทร์

น.อ.ทศพล ชังเทศ
น.อ.สาธิต เรืองเพชร
น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง

แพทย์ลงตรวจเวลา 1000
แพทย์ลงตรวจเวลา 0830
แพทย์ลงตรวจเวลา 0830 (ฝังเข็ม)

5
ไม่จำกัด
10-15

อังคาร

น.อ.ทศพล ชังเทศ
น.อ.อนุชา ลิขิตวงษ์
น.ท.ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
น.ต.หญิงประพรพิม อุตมโชติ
น.ต.ฐิรภัทร นานาศิลป์
นพ.บัณฑวิช พลกล้า

แพทย์ลงตรวจเวลา 1000
แพทย์ลงตรวจ 1030 นัด
คลินิก Thyroid แพทย์ลงตรวจเวลา 1030
แพทย์ลงตรวจเวลา 0830
แพทย์ลงตรวจ 0900
แพทย์ลงตรวจ 0900

5
20-30
15
30
15
15

พุธ

พล.ร.ต.ชูชาติ เด่นฟ้านภาพล
น.อ.กอบพณ ลิ้มเจริญ
น.อ.อนุชา ลิขิตวงษ์

น.ท.ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
น.ท.สารัตน์ สืบจันทร์
น.ต.เลิศเชาว์ อ่ำใหญ่
นพ.ณัฐฐพัชน์ วรรณวิจิตร

แพทย์ลงตรวจ 0830-1100
แพทย์ลงตรวจ 0830 นัด
แพทย์ลงตรวจเวลา 0830 นัดผู้ป่วยจากตึกเท่านั้น
คลินิก Breast แพทย์ลงตรวจเวลา 1030
แพทย์ลงตรวจ 0830
แพทย์ลงตรวจ 0830
แพทย์ลงตรวจ 0830

ไม่จำกัด
30
10

15
30
15
15

พฤหัส

พล.ร.ท.เจษฎา สุวรรณาสินธุ์
น.อ.ทศพล ชังเทศ
น.อ .สาธิต เรืองเพชร
น.ต.หญิงประพรพิม อุตมโชติ
ร.อ.โภคิน เพ็ชรหอม
ร.อ.หญิง ธนิดา เจนบวกิจ
ร.อ.ปณัท ทิพย์สุวรรณ

แพทย์ลงตรวจ 0830
แพทย์ลงตรวจ 1000
แพทย์ลงตรวจ 0830
แพทย์ลงตรวจ 0830
แพทย์ลงตรวจ 0900
แพทย์ลงตรวจ 0900
แพทย์ลงตรวจ 0830

50
5
ไม่จำกัด
30
30
30
30

ศุกร์

น.อ.กอบพณ ลิ้มเจริญ

แพทย์ลงตรวจ 0830 นัด

30

 

Update 28/08/2561ติดต่อ
โทร. 038 - 245774