คลินิกทันตกรรม

พล.ร.ต.หญิง นงลักษณ์ ถิรจันทรา

ทันแพทย์ชำนาญการ

น.อ.หญิง จีระวัฒน์ กฤษณพันธ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก

น.อ.หญิง ชรินทร์ทิพย์ ศรีสำราญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษารากฟัน

น.อ.มานิต รัตนกิจกมล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิโรเฟเชียล

น.ท.หญิงลาวัลย์ สายพรชัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมจัดฟัน

น.ท.นริศ ลุประสิทธิ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์

น.ต.เฉลิมพร พรมมาส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญปริทันตวิทยา

น.ต.หญิง ปิ่นภัทร์ จินตะเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก

น.ต.ปารเมศ ลิ่วเฉลิมวงศ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์

น.ต.หญิง ประพรพรรณ อุตมโชติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญปริทันตวิทยา

น.ต.ธนภณ สุวรรณพงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิโรเฟเชียล

ร.ท.พูน นทเกล้า

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิโรเฟเชียล

ร.ท.อธิคม ตันติมหานนท์ำ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ร.ท.หญิง ดาลัด ปิ่นเฉลียว

ทันตแพทย์ทั่วไป

ร.อ.หญิงภัคคนันท์ รุ่งสิตา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก

น.อ.(พิเศษ)ภูริศร์ ชมะนันทน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิโรเฟเชียล

วิสัยทัศน์ : เราจะเป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีคุณภาพและชื่อเสียงระดับประเทศ
เป้าหมาย : รวดเร็ว ดำเนินการ บริหารคุ้มค่า พัฒนาทันสมัย ใส่ใจมาตรฐาน บริการครบวงจร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ภารกิจ
      - ให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยนอก ทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง
      - ให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีปัญหาทางทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปาก และแมกซิลโลเฟเชียล
      - เป็นสถานที่ดูงานและฝึกอบรมทางวิชาการแก่ นักศึกษาทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทาง Maxillofacial surgeon และทันตแพทย์ผู้สนใจ
      - พัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายของโรงพยาบาล

ทันตแพทย์
1.พล.ร.ต.หญิง นงลักษณ์ ถิรจันทรา  ทันแพทย์ชำนาญการ
2.น.อ.หญิง จีระวัฒน์ กฤษณพันธ์    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก
3.น.อ.หญิง ชรินทร์ทิพย์ ศรีสำราญ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษารากฟัน
4.น.อ.มานิต รัตนกิจกมล      แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิโรเฟเชียล
5.น.ท.หญิงลาวัลย์ สายพรชัย  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมจัดฟัน
6.น.ท.นริศ ลุประสิทธิ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์
7.น.ต.เฉลิมพร พรมมาส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญปริทันตวิทยา
8.น.ต.หญิง ปิ่นภัทร์ จินตะเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก
9.น.ต.ปารเมศ ลิ่วเฉลิมวงศ์   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์
10.น.ต.หญิง ประพรพรรณ อุตมโชติ   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญปริทันตวิทยา
11.น.ต.ธนภณ สุวรรณพงษ์    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิโรเฟเชียล
12.ร.ท.พูน นทเกล้า   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิโรเฟเชียล
13.ร.ท.อธิคม ตันติมหานนท์  ทันตแพทย์ทั่วไป
14.ร.ท.หญิง ดาลัด ปิ่นเฉลียว ทันตแพทย์ทั่วไป
15.ร.อ.หญิงภัคคนันท์ รุ่งสิตา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก          
                             

 
 

การปฏิบัติงาน
       1. ในเวลาราชการ แบ่งเป็นการให้บริการ
ช่วงเช้า ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและเฉพาะทางตามตารางการปฏิบัติงาน
ช่วงบ่าย ให้บริการผู้ป่วยนัดเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ และรับผู้ป่วยทั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
- ผ่าตัดด้านศัลยกรรมในเวลา และนอกเวลาราชการ
       2. นอกเวลาราชการ
ทันตแพทย์เวร : รับปรึกษาภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมนอกเวลาราชการจากห้องฉุกเฉิน เวร Oral and Maxillofacial Trauma ทุกวันคู่
คลินิก กร. ให้บริการขูดหินปูน,ถอนฟันน้ำนม เวลา 1700 - 2000 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
คลินิกนอกเวลา กองทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้บริการทางทันตกรรม ทั่วไป และเฉพาะสาขา เวลา 1630 - 2000 วันจันทร์ - พฤหัสบดี (เว้นวันหยุดราชการ) (ผู้มารับบริการต้องได้รับการนัดหมายไว้ล่วงหน้าที่ OPD.กองทันตกรรม ในเวลาทำการปกติ)

 

 

 

สถานที่ ชั้น 2 อาคารตรวจโรคพิเคราะห์โรค ถัดจากกองโสต ศอ นาสิกกรรม ฯ และกองจักษุกรรม ฯ อยู่ติดกับกองเภสัชกรรม

ติดต่อ
สายตรง ทศท. 038 - 245782
OPD. : 069 – 2138 , 69635
ธุรการ ฯ : 069 – 2141 , 69633
ห้องผ่าตัดเล็ก : 069 – 2160, 69632