ห้องตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี (ระบบนัดตรวจร่างกาย)
  
วันแรก(งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า)
(เวลาปฏิบัติการ 07.00 - 11.30)
1. ยื่นบัตร รพ.ฯ ที่แผนกเวชระเบียน
2. จับบัตรคิวที่ห้องตรวจสุขภาพ 
3. รอเรียกคิวตามลำดับสีเพื่อจัดลำดับวัดสัญญาณชีพ (นน.+ส่วนสูง/รอบเอว+สะโพกและวัดความดันโลหิต)
4. รอซักประวัติด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ/พิมพ์เอกสารบัตรตรวจสุขภาพเฉพาะด้านหน้าด้วยเครื่องพิมพ์
5. รอเรียกชื่อและรอรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปชำระเงินที่ช่องการเงิน
6. รับเอกสารตรวจสุขภาพที่จุดบริการ และผู้รับบริการตรวจสอบเอกสารกับบัตรประจำตัว รพ.ฯ
7. เริ่มต้นขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี โดยการจัดลำดับงานบริการจากเจ้าหน้าที่ ที่ห้องหมายเลข 4
8. รับบริการเจาะเลือดที่ห้องหมายเลข 4
9. เข้ารับการเอกซเรย์ทรวงอกที่งานรังสีฯ
10. สุภาพสตรีเข้ารับบริการตรวจภายใน/มะเร็งปากมดลูก ที่ห้องหมายเลข 11 (ห้องตรวจนรีฯ)
11. รับบริการตรวจทันตกรรมที่ห้องตรวจทันตกรรม
12. ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น ที่ห้องหมายเลข 3
13. นำเอกสารตรวจสุขภาพประจำปีคืนให้เจ้าหน้าที่ ที่ห้องหมายเลข 4 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี
14. รับบัตรนัดตรวจร่างกายและรับเอกสารคืนจากเจ้าหน้าที่ เช่น บัตรประจำตัว รพ.ฯ ใบเสร็จรับเงิน,เอกสารแนบเบิก (สำหรับข้าราชการ)

-----------สิ้นสุดกระบวนการขั้นตอนการตรวจสุขภาพของวันแรก------------

วันนัดตรวจร่างกาย (ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม/ไม่ต้องยื่นบัตร รพ.ฯ ที่แผนกเวชระเบียน)
(เวลาปฏิบัติการ 08.30 - 12.00 น.)
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้องตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบบัตรนัดหมาย ที่ห้องหมายเลข 4
2. จัดลำดับเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย, รับฟังผลตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำจากแพทย์
3. ติดต่อพยาบาลห้องตรวจหมายเลข14 เพื่อรับผลตรวจสุขภาพ

------------สิ้นสุดกระบวนการขั้นตอนการตรวจสุขภาพของวันนัดตรวจร่างกาย---------------