ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม

แพทย์ประจำห้องตรวจ

น.อ.หญิง บุษบง วงษ์ท่าเรือ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสูตินรีเวชกรรม

น.อ.หญิง นงลักษณ์ ชีพเป็นสุข

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสูตินรีเวชกรรม

น.อ.พิสิฏฐ์ ไวทยกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสูตินรีเวชกรรม

น.อ.หญิง นภปกรณ์ ปราการสมุทร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ร.ท.หญิง ศวิตา เลื่องยศลือชากุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสูตินรีเวชกรรม

พญ.ศศิธร อนุกูลวรรธกะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสูตินรีเวชกรรม

การให้บริการ

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0830 -1600

ตารางตรวจแพทย์
สูติกรรม นรีเวชกรรม

1. ฝากครรภ์
2. ตรวจรักษามารดาที่มีความเสี่ยงโรคทางอายุรเวชกรรม
และดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
3. ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคพันธุกรรมทารกในครรภ์และให้การรักษา
4. ตรวจวิเคราะห์ทารdในครรภ์ที่มีความผิดปกติทางโครงสร้าง และดูแลอย่างเหมาะสม
5. ครรภ์แฝด
6. ตรวจรักษามารดาและคู่สมรสที่มีความเสี่ยง Thalassemia
7. Ultrasound 4D

1. เตรียมความพร้อมก่อนแต่ง & มีบุตร
2. ตรวจรักษาโรคทางระบบสืบพันธุ์สตรี
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ตรวจหา HPV virus และบริการฉีด Vaccine ป้องกัน เชื้อ HPV
4. ตรวจหา Tumor maker ต่างๆ
5. ตรวจรักษาภาวะวัยทอง รวมทั้งภาวะขาดฮอร์โมนที่ต้องให้ฮอร์โมนทดแทน
6. ตรวจหลังคลอด
7. วางแผนครอบครัว
8. ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช ด้วยการจี้เย็น Colposcopy,Leep,ผ่าตัด
9. U/S เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์สตรี

ข้อจำกัด 
 

1.มะเร็งนรีเวช Gynecology oncology
2.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช Laparoscopic Surgery in Gynecology
3.การให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยาก Infertile Clinic
4.ปริมาณเตียง NICU


ติดต่อห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม

โทร.038-245735 - 60 ต่อ 69958,69469
038-933958