ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้คำปรึกษาโรคทางอายุรกรรม แก่ผู้มารับบริการอายุ 14 ปี ขึ้นไป ตลอดจนการปฏิบัติตัวในด้านสุขภาพอนามัยแก่ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ทุกสิทธิ์การรักษา โดยเน้นการบริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก เฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย ส่งปรึกษามาจากแผนกอื่น และมีจดหมายส่งตัวมารักษา ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีเป้าหมายในการให้บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม ผู้รับบริการพึงพอใจและผู้ให้บริการมีความสุข

ในเวลาราชการ ภาคเช้า : เวลา 0830 - 1200 น. ภาคบ่าย : เวลา 1300 - 1600 น. 
นอกเวลาราชการ ช่วงเช้า : เวลา 0630 - 0830 น. ช่วงเย็น : เวลา 1630 - 1830 น. 
สถานที่ : ห้องตรวจโรคหมายเลข 1 ชั้น 1 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค

ข้อแนะนำสาหรับผู้รับบริการ จะได้รับการบริการที่สะดวกขึ้น
1.กรณีมีนัดพบแพทย์ แต่ไม่สามารถมาพบแพทย์ตามวันนัดได้ สามารถโทรศัพท์แจ้งขอเลื่อนนัดได้ ช่วงบ่ายในวันเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 038-245735-65 ต่อ 2028 ,69195 - 8
2.กรณีมาไม่ตรงนัด โดยที่ไม่ได้ประสานเลื่อนนัดหมายก่อน ถ้ามีความประสงค์จะตรวจในวันที่มาติดต่อเลย ท่านจะได้รับการตรวจเป็นคิวสุดท้ายของผู้ที่มาตามนัดในวันนั้นๆ
3.ผู้ที่มาก่อนนัดหมาย เนื่องจากมีอาการผิดปกติ ท่านต้องพบพยาบาลคัดกรองทุกราย เพื่อประเมินอาการก่อนส่งเข้ารับการตรวจ
4. ท่านสามารถมาเจาะเลือดหรือทาการตรวจต่างๆ เช่น ตรวจคลื่นหัวใจ เอกซเรย์ปอด ในวันราชการ ก่อนถึงวันนัดพบแพทย์ 1-2 วันทำการ

น.อ.สราวุฒิ พลเสน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด

พล.ร.ต.ชญาน์วัต ทองดีแท้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

น.อ.ชรันท์ คูหิรัญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

น.อ.หญิง สุธิดา บุญยะไวโรจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาท (ประสาทวิทยา)

น.อ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ

น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิก

น.อ.(พิเศษ) ชาตรี เปี่ยมศิริ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

น.ท.หญิง สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและรูมาติซั่ม

น.ท.หญิง รจนันต์ ห่วงสายทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาท (ประสาทวิทยา)

น.ท.คณิน วัฒนกิจถาวร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

น.ท.ปารินทร์ ศิริวัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

น.ต.หญิง ปฐวี บุญตานนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ

น.ท.วงศ์วริศ อภิจิรวัฑฒ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด

น.ท.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

น.ท.วิทยา เบญจธรรมนนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

น.อ.นพพร ประสงค์มณีรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ

น.อ.หญิง ชัชชญา เตียวสุวรรณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาท (ประสาทวิทยา)

ตารางลงตรวจแพทย์ของห้องตรวจโรคอายุเวชกรรมทั่วไป
น.อ.ชญาน์วัต ทองดีแท้  อายุรแพทย์โรคไต พฤหัสบดี  09.00-12.00 น.
น.อ.ชรันท์ คูหิรัญ อายุรแพทย์โรคไต   จันทร์ /พฤหัสบดี  09.00-12.00 น.
น.อ.หญิง สุธิดา บุญยะไวโรจน์  อายุรแพทย์ประสาทวิทยา จันทร์ /พุธ  09.00-12.00 น.
น.อ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ  จันทร์/พุธ/พฤหัสบดี  09.00-12.00 น.
น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ อายุรแพทย์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิก อังคาร /พุธ09.00-12.00 น.
น.ท.วิทยา เบญจธรรมนนท์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ อังคาร /พุธ /ศุกร์  09.00-12.00 น.
น.ท.หญิง สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์ อายุรแพทย์โรคข้อ พุธ /ศุกร์  09.00-12.00น.
น.ท.หญิง รจนันต์ ห่วงสายทอง  อายุรแพทย์ประสาทวิทยา  จันทร์ /พฤหัสบดี /ศุกร์  09.00-12.00 น.
น.ท.คณิน วัฒนกิจถาวร  อายุรแพทย์โรคไต พุธ / ศุกร์  09.00-12.00 น.
น.ท.ปารินทร์ ศิริวัฒน์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร  อังคาร /พฤหัสบดี  09.00-12.00 น.
น.ต.หญิง ปฐวี บุญตานนท์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ จันทร์ /พฤหัสบดี 09.00-12.00 น.
น.ต.วงค์วริศ อภิจิรวัฑฒ์  อายุรแพทย์โรคหัวใจ   อังคาร /ศุกร์  09.00-12.00 น.