ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ

 แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ มีหน้าที่ให้การดูแลและตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในระดับ ตติยภูมิตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ ในลักษณะการตรวจโรค ระบบทางเดินหายใจแบบผู้ป่วยนอก การให้คำปรึกษาและการทำหัตถการวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องตรวจปอดและหลอดลม การทดสอบสมรรถภาพปอด การเจาะปอด

น.อ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ

น.ท.วิทยา เบญจธรรมนนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

น.อ.นพพร ประสงค์มณีรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ

 

การให้บริการ

 

1. ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test) ทุกวันราชการ (ตามนัด)
2. ส่องกล้องตรวจปอดและหลอดลม (Bronchoscope) ทุกวันราชการ (ตามนัด)
3. การเจาะปอด (Pleural biosy, Pleural tapping,TTNB/TTNA under CT guide) ทุกวันราชการ (ตามนัด)
4. การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาสูดพ่น ยาเฉพาะโรคสำหรับผู้ป่วยโรค Asthma / COPD ทุกวัน เวลาราชการ
5. การให้ความรู้เรื่องโรค การใช้ยาและการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยวัณโรค (ลงทะเบียนครั้งแรก) ทุกวัน เวลาราชการ
6. การให้คำปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่ OPD ทุกวันราชการ (0900 -1200) หอผู้ป่วยตามการประสาน (0900 -1500)

แพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 

 

แพทย์

วัน

การตรวจ

ห้องตรวจ

น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์

อังคาร,พุธ,พฤหัส
1100-1500

ตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรม

จันทร์
1100-1500

ตรวจผู้ป่วยคลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพ

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพ

ทุกวันราชการ
(ตามนัด)

หัตถการ(Bronchoscope,Pleuralbiopsy,Pleural tapping, TTNB/TTNA under CT guide) 

 

น.อ.ณัฐศักดิ์
วรเจริญศรี   

จันทร์,พุธ,พฤหัส
0900-1200

ตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรม

ทุกวันราชการ
(ตามนัด)

หัตถการ(Bronchoscope,Pleuralbiopsy,Pleural tapping, TTNB/TTNA under CT guide) 

 

น.ท.วิทยา
เบญจธรรมนนท์ 

อังคาร,พุธ,ศุกร์
0900-1200

ตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรม

พฤหัส
0900-1200

ตรวจผู้ป่วยคลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพ

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพ

ทุกวันราชการ
(ตามนัด)

หัตถการ(Bronchoscope,Pleuralbiopsy,Pleural tapping, TTNB/TTNA under CT guide) 

 

น.อ.นพพร
ประสงค์มณีรัตน์

วันศุกร์ 0900-1200

ตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ

วันศุกร์ 1200-1500

ตรวจผู้ป่วยคลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพ

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพ 


หมายเลขโทรศัพท์สายตรง


โทร.69252