ห้องล้างไตทางช่องท้อง

พล.ร.ต.ชญาน์วัต ทองดีแท้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

น.อ.ชรันท์ คูหิรัญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

น.ท.คณิน วัฒนกิจถาวรกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

ศักยภาพ
          เป็นหน่วยพิเศษ อายุรกรรม เฉพาะทางโรคไต รับผู้ป่วยผู้ใหญ่เพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป เฉพาะไตเรื้อรังระยะที่ 5 ถึงระยะสุดท้าย ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แบ่งได้ดังนี้
       1. รับบริการให้คำปรึกษาปัญหาการล้างไตทางช่องท้องผู้ป่วยใน/นอกตลอด 24 ชม. 365 วัน
       2. รับบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่รักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้องชนิดถาวร เพื่อทำCAPD ตั้งแต่เวลา 0800-1600 น.สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์) เว้นวันหยุดราชการ
       3. รับบริการให้คำปรึกษาและฝึกสอนเพื่อทำ PD ตั้งแต่ 0800-1600 น (จันทร์-ศุกร์) เว้นวันหยุดราชการ
       4. รับบริการผู้ป่วยนอก เพื่อดูแล Chronic PD , ตั้งแต่เวลา 0800-1600 น. สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) เว้นวันหยุดราชการ
       5. นัดติดตามผลการรักษาผู้ป่วย ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD ในวัน อังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 0800-12.00 น.
       6. การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในวันพฤหัส, ศุกร์

การให้บริการ
        1. การล้างไตทางหน้าท้องชนิดถาวร (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis; CAPD) เป็นการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหา โรคหัวใจหรือ Homodynamic instability การรักษาวิธีนี้สามารถทำได้ที่บ้านของผู้ป่วย แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร ผู้ป่วยและญาติ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
         2. งาน CAPD คลินิก        การทำ CAPD เป็นการรักษาบำบัดทดแทนไตที่มีผู้ป่วยและญาติเป็นผู้ดูแลรักษาตนเองด้วยวิธีการที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องท้องและ แผล Exit site ดังนั้นผู้ป่วย CAPD จึงต้องได้รับการดูแลตรวจรักษาอย่างละเอียดและต่อเนื่องโดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง
         3 งาน Follow up Hemodialysis แบบ OPD case         การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นการรักษาบำบัดทดแทนไตอีกวิธีหนึ่งซึ่งผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษาที่ห้องล้างไตทางช่องท้อง ( CAPD Room)  นี้ คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประเภท ทหารและครอบครัว พลเรือนต้นสังกัด และประกันสังคม ในโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แต่ไม่สามารถฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใน โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เนื่องจากถูกจำกัดเครื่องมือ สถานที่และนโยบาย จำเป็นต้องไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่หน่วยไตเทียมเอกชน ทั้งนี้ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอื่นๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากอายุรแพทย์โรคไตซึ่งรักษาต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เป็นผู้ป่วยโรคไตระยะเริ่มแรก เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย  ดังนั้นผู้ป่วย ESRD on Hemodialysis  จึงต้องได้รับการดูแลตรวจรักษาอย่างละเอียดและต่อเนื่องโดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางการทำไตเทียม ซึ่งศักยภาพของทีมผ่านการอบรมการทำไตเทียมและเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว
        4. งานพยาบาลการดูแลรักษาผู้ป่วย CPD ที่มีภาวะแทรกซ้อน          การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีCAPD หรือ CCPD เป็นการรักษาโดยผู้ป่วยและญาติเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตนเอง ซึ่งผู้ป่วยและญาติไม่มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านสาธารณสุขมาก่อนเลย เช่นวิธีการดูแล การใช้อุปกรณ์ เทคนิคการเปลี่ยนถ่ายน้ำยา การทำแผลโดยวิธีปราศจากเชื้อ  ทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในช่องท้องหรือแผลทางออกของท่อล้างไตได้  เกิดการรั่วซึมของน้ำยาPDFออกจากระบบ  การไหลเข้าออกของน้ำยาPDFผิดปกติ  มีเลือดออกปนมาในน้ำยาPDF   การเจ็บปวดในช่องท้อง  การเกิดความไม่สมดุลย์ของสารน้ำในร่างกาย  ทำให้มีอาการบวม  ความดันโลหิตสูงหรือต่ำได้  น้ำตาลในเลือดสูงต่ำ ซึ่งการรักษาพยาบาลโดยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวรเป็นภาระอย่างมากของผู้ป่วยและญาติ  ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
        5. การให้คำปรึกษา (Counseling) การบำบัดทดแทนไต          ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยยา และการควบคุมอาหารจนเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้ว แพทย์จะพิจารณาให้ผู้ป่วยรับการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องหรือการฟอกเลือด โดยแพทย์จะส่งผู้ป่วยมารับคำปรึกษา จากพยาบาล Peritoneal Dialysis
       6. งานบริการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวรด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ ( Continuous Cycling Peritoneal Dialysis CCPD)           การล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวรด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ  เมื่อต่อเครื่องด้วยท่อล้างไตของผู้ป่วยแล้ว  เครื่องจะใส่น้ำยาเข้า  พักค้าง  และปล่อยน้ำยาออกจากช่องท้อง  ตามปริมาณน้ำยาและเวลาที่กำหนดไว้  จนจบตามแผนการรักษา  โดยเครื่องสามารถคำนวณได้ต่อเนื่องถึง  48  ชั่วโมงต่อการเปลี่ยนถุงน้ำยา 1 ครั้ง  ทำให้ลดอัตราการเกิด  Peritoneal Dialysis ทุกชั่วโมงติดต่อกัน 50 Exchange และลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยนั้นด้วย โดยระยะเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องครั้งละ 2 ชั่วโมง
       7. การทำหัตถการทางโรคไต
    - ให้บริการผู้ป่วยในจากหอผู้ป่วยต่างๆ เช่น เตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด
    - ให้บริการผู้ป่วยนอก  ได้แก่ การใส่  ถอด  เย็บปีก  สายDouble lumen catheter  การล้างสาย Double lumen catheter
    - ทดสอบ  ป้องกัน  การอุดตันของสาย Tenckhoff  catheter  ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
    - การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจเศรษฐานะของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดวางสายต่อท่อล้างไตและหลังผ่าตัดวางสาย และการทำ Discharge plan.

 

   
 
 
ตารางการให้บริการ Chronic peritoneal dialysis และหัตถการ โทรศัพท์ 60152-3,69995

 

วัน/เวลา

0800-1200

แพทย์

1300-1600

จันทร์

-ตรวจร่างกายประเมิน โดยพยาบาล
-ตรวจวัดเส้นเลือดแดง

-

งานเอกสาร/งานสอนสำหรับผู้มารับบริการ

อังคาร

Follow up แพทย์/งานคลินิค

น.อ.ชญาน์วัต ทองดีแท้
น.อ.ชรันท์ คูหิรัญ
น.ท.คณิน วัฒนกิจถาวรกุล

งานเอกสาร/งานสอนสำหรับผู้มารับบริการ

พุธ

Follow up แพทย์/งานคลินิค

น.อ.ชญาน์วัต ทองดีแท้
น.อ.ชรันท์ คูหิรัญ

งาน 5 ส/เยี่ยมบ้าน/งานสอน

พฤหัสบดี

- งานสอน/หัตถการอื่นๆ
- ตรวจวัดเส้นเลือดแดง

-

งานสอน/หัตถการอื่นๆ/เยี่ยมบ้าน

ศุกร์

ตรวจร่างกายประเมินโดยพยาบาล

-

ตรวจร่างกายประเมินโดยพยาบาล


 

 

ไตเทียม 1 โทร.038-933943

 

แพทย์

ตำแหน่ง

ศักยภาพ

วันตรวจ

น.อ.ชญาน์วัต ทองดีแท้

อายุรแพทย์โรคไต

ฟอกเลือดด้วยไตเทียม

อังคาร,ศุกร์ (เช้า)

น.อ.ชรันท์ คูหิรัญ

อายุรแพทย์โรคไต

ฟอกเลือดด้วยไตเทียม

จันทร์ (เช้า-บ่าย) พุธ (เช้า)

น.ท.คณิน วัฒนกิจถาวรกุล

อายุรแพทย์โรคไต

-ฟอกเลือดด้วยไตเทียม
Insert Permanent Catheter
-Off Permanent Catheter
-Kidney biopsy

จันทร์(เช้า)
อังคาร(บ่าย)


 

  


หมายเลขโทรศัพท์สายตรง

ห้องล้างไตทางช่องท้อง
โทร.60152-3
โทร.69995

ไตเทียม
โทร.038-933943