พยาธิวิทยาคลินิก

 

การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็นงานต่างๆ 6 งาน ดังนี้
     1.งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก( Hematology and Microscopy Laboratory ) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยา เช่น การตรวจ CBC , Malaria , Body Fluids Cell count และการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลทรรศน์สตร์ เช่น การตรวจ U/A, Stool Exam เป็นต้น
     2. งานเคมีคลินิก ( Clinical Chemistry Laboratory ) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวัดปริมาณสารชีวเคมีต่างๆ เช่นการตรวจ Glucose , Lipids profile , Liver Function Test , Blood Gas เป็นต้น
     3. งานภูมิคุ้มกันวิทยา ( Immunology Laboratory ) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรคต่างๆ เช่น การตรวจการติดเชื้อ Syphilis , HIV , HBV, HCV การตรวจ Thyroid function test และการตรวจสารเสพติดชนิดต่างๆ ทั้งนี้จะทำการตรวจในตัวอย่างผู้ป่วยและโลหิตบริจาค
      4. งานจุลชีววิทยาคลินิก ( Clinical Microbiology Laboratory ) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคในสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีการทางจุลทรรศน์สตร์ ( Microscopic Examination ) เช่นGram Stain , AFB Stain , KOH Preparation การเพาะเลี้ยงเชื้อโรคและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ ( Culture / Sensitivity , C/ S )
     5. งานธนาคารเลือด ( Blood Bank Laboratory ) บริการรับบริจาคโลหิต ทั้งแบบ Volunteer และ Autologous การเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด การทำ Apheresis เช่น Single Donor Platelet และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด เช่น การตรวจ Blood Group , การทำ Cross Matching เป็นต้น
     6.งานปฏิบัติการนอกเวลาราชการ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ โดยจะทำการตรวจเฉพาะรายการที่กำหนดไว้

คำแนะนำทั่วไป
     1. เวลาเปิดบริการ
          1.1 ห้องเจาะเลือด เปิดบริการเจาะเลือดทุกวันราชการ ตั้งแต่ 0630 เป็นต้น
          1.2 ห้องรับบริจาคโลหิต เปิดบริการเจาะเลือดทุกวันราชการ ตั้งแต่ 0830 เป็นต้น
          1.3 ห้องปฏิบัติการในเวลา เปิดบริการทุกวันราชการ ตั้งแต่ 0830 - 1630 ณ. ห้องปฏิบัติการกลาง
          1.4 ห้องปฏิบัติการนอกเวลา
เปิดบริการทุกวันราชการ ตั้งแต่ 1630 - 0830 ณ. ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
เปิดบริการทุกวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 0830 - 0830 ณ. ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
     2. หมายเลขโทรศัพท์
          หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก          69741
          รองหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก     69742
          งานธุรการ                                        69743
          งานเจาะเลือด                                    60917
          งานส่งตรวจภายนอก                           69523
          งานธนาคารเลือด                                69530
          งานเคมีคลินิก                                    69747-8
          งานภูมิคุ้มกันวิทยา                              69755-6
          งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 697543-4
          งานนอกเวลาราชการ                             69753,69757
          Call Center                                         69749