ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์

 บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทางออร์โธปิดิกส์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐาน และ ผู้รับบริการพึงพอใจ

การบริการ 

 

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางศัลยกรรมกระดูกในเวลาราชการ รวมถึง ให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมกระดูก ทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโรคทางออร์โธปิดิกส์ ของกำลังพล/ครอบครัวกองทัพเรือ

น.อ.พัลลภ สุภากรณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และการฝังเข็มแผนจีน

น.อ.สรพงษ์ ศรีพงษ์ประไพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา

น.อ.นิเวศน์ วิเศษไชยศรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

น.ท.นพดล คู่สุวรรณกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

น.ท.นฤเบศ รุ่งรัตนวิไล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา

น.ท.วิทวัส โลเกศกระวี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

น.ท.กิตติศักดิ์ ส่งทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

น.ต.กวิน เพียรมี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์สาขาอุบัติเหตุ

น.ต.อรรจน์พล มาประจง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

น.ต.สิทธิชัย ธัญอำไพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ติดต่อ
โทร.038-245772 , ทร.69485-7