คลินิกอาชีวเวชกรรม

ข้อมูลการลงตรวจของแพทย์ คลินิกอาชีวเวชกรรม
 

รายชื่อแพทย์ วันลงตรวจ เช้า บ่าย หมายเหตุ
น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ วันพุธ 08.30-12.00 -  
น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ วันพฤหัสบดี
(ผู้ป่วยนัด)
08.30-12.00 - คนไข้ขอรับการประเมินทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะเพื่อไปเบิกกองทุนทดแทน ปกส.

 


โทร.69849

ข้อมูลการลงตรวจของแพทย์ แผนกตรวจสุขภาพ
 

รายชื่อแพทย์ วันลงตรวจ เช้า บ่าย หมายเหตุ เบอร์ติดต่อ
น.อ.หญิง คมคาย อินทโชติ จันทร์ - ศุกร์ 08.30-12.00 - -แพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี
-ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ
69534
69535
69538
69539
น.อ.กฤชทอง แท่งทอง จันทร์ , พุธ ,ศุกร์ - 13.00-14.00 -แพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี
-ใบรับรองแพทย์
-สั่งยา
69534
69535
69538
อังคาร,พฤหัสบดี 08.30-12.00 13.00-15.00 -แพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี
-ใบรับรองแพทย์
-สั่งยา
69534
69535
69538

 

 

งานอาชีวอนามัย แผนกเวชกรรมสังคมฯ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย

 • งานอาชีวอนามัยใน รพ.ฯ
 • งานอาชีวอนามัยเชิงรุก
 • คลินิกอาชีวเวชศาสตร์

 • คลินิกอาชีวเวชศาสตร์

 • ดำเนินการด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน
 • ดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพระดับทุติยภูมิ
 • ดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพระดับตติยภูมิ

 • วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรค ให้กลุ่มผู้รับบริการที่เจ็บป่วยด้วยโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
 • เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานและอวัยวะของร่างกายใ ห้กลุ่มผู้รับบริการที่เจ็บป่วยด้วยโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

 • กลุ่มเป้าหมาย

 • ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รพ.ฯ และ ทร.
 • กลุ่มพนักงานบริษัทที่มีประกันสังคมกับ รพ.ฯ
 • กลุ่มพนักงานบริษัทที่มีสิทธิการรักษากองทุนเงินทดแทนและคู่สัญญา

 • ขอบข่าย

 • ให้บริการเจ้าหน้าที่รพ.ฯ และผู้ประกันตนรวมถึงข้าราชการ ลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคและบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
 • ส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงานให้ปราศจากโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

 •    
  ภารกิจคลินิกอาชีวเวชศาสตร์
       1. งานตรวจรักษา
       2. งานประเมินการสูญเสียอวัยวะของร่างกายและการสูญเสียสมรรถภาพการทำงาน
       3. งานเฝ้าระวังการเกิดโรคทางอาชีวเวชศาสตร์
       4. งานให้ความรู้
  ลักษณะงาน
       1. คัดแยกผู้ป่วยเบื้องต้นจากเวชระเบียนในกรณีสงสัยว่าป่วยเป็นโรคหรือบาดเจ็บจากการ ทำงานในกรณีไม่ใช่ภาวะเร่งด่วน
       2. ซักประวัติการเจ็บป่วยและประวัติการทำงาน อาชีพ ลักษณะงาน หรือ ประเภทงานที่ทำ ตามแบบฟอร์มอาชีวอนามัย เพื่อส่งให้แพทย์ตรวจและวินิจฉัย/รักษา
       3.ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตัวรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เน้นการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในลักษณะตั้งรับ
       4. ติดตามเฝ้าระวังการดำเนินของโรคพร้อมทั้งนัดหมายผู้ป่วยให้ได้พบแพทย์ตามระบบ
       5. มีระบบส่งต่อผู้ป่วยให้กับเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
       6. จัดทำแบบรายงาน 506 / 2 เมื่อมีอุบัติการณ์หรือพบผู้ป่วยเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการ ประกอบอาชีพ เพื่อเฝ้าระวังโรคตามระบบสาธารณสุข
       8. สรุปสถิติและวิเคราะห์แปรผลการทำงานรายเดือนให้ผู้บริหารทราบ
       9. ร่วมประชุมและซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมีกับเครือข่าย
       10. เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับมอบหมายและ แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน
       11. ทำงานร่วมกับทีมอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องและหรือได้รับมอบหมาย
  สถานที่ตั้ง

 • จัดตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ห้องตรวจคลินิกอาชีวเวชกรรม
 • หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 245735 ต่อ 69850,038-933967