ห้องตรวจโรคตา

 ห้องตรวจโรคตา  

ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทางจักษุกรรม โดยการใช้ยาและการผ่าตัด รวมทั้งให้การส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ความบกพร่องและฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นแก่ผู้ป่วยโรคตา ให้การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สุขภาพทางจักษุวิทยาให้กับประชาชนในพื้นที่

การจัดส่วนราชการ
1. งานห้องตรวจโรคผู้ป่วนนอกจักษุกรรม
2. งานห้องผ่าตัดจักษุกรรม


แพทย์ประจำกลุ่มงาน
1. น.อ.หญิง พรรณวิภา ผลชีวิน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
2. น.ท.หญิง พัชราพร หวังวรวิทย์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและวุ้นตา
3. น.ต.หญิง วิภาวี เลิศชนะพรชัย จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
4. น.ต.หญิง สิริญญา กอบวรรธนะกุล จักษุแพทย์
5. น.ต.หญิง นัทวรรณ สุดจินดา จักษุแพทย์
6. น.ต.หญิง รวิพรรณ พันธุ์พฤกษ์ จักษุแพทย์

ศักยภาพในการตรวจรักษา
ห้องตรวจโรคตา มีบุคลากรแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านโรคตา และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยให้บริการตรวจรักษาโรคตาทั่วไป และรักษาโรคตาเฉพาะทางดังนี้
1. การผ่าตัดต้อกระจก หรือแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลนส์แก้วตาเทียมแบบพิเศษ (Premium Intraocular Lens)
2. การผ่าตัดรักษาต้อหินระดับสูง : การผ่าตัดฝังอุปกรณ์ระบายน้ำเพื่อลดความดันลูกตา
3. การผ่าตัดรักษาโรคทางจอประสาทตา และน้ำวุ้นตา
4. การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาดำ

กลุ่มโรคตาที่ยังไม่มีจักษุแพทย์เฉพาะทาง
1. จักษุวิทยา ม่านตาอักเสบของลูกตา/ภูมิคุ้มกันวิทยา
2. จักษุวิทยา ด้านจักษุตกแต่งและศัลยกรรมกระดูกเบ้าตา
3. จักษุวิทยาเด็ก / ตาเข
4. จักษุประสาท

 

น.อ.หญิง กัญญรัตน์ อุปนิสากร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน

น.อ.หญิง พรรณวิภา ผลชีวิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

น.ท.หญิง วิภาวี เลิศชนะพรชัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน

น.ต.หญิง สิริญญา กอบวรรธนะกุล

จักษุแพทย์

น.ต.หญิง นัทวรรณ สุดจินดา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

น.ต.หญิง รวิพรรณ พันธุ์พฤกษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

น.ต.หญิง พุทธิญา แก้วกรณ์

จักษุแพทย์

         

ตารางตรวจแพทย์

 

แพทย์

วันออกตรวจ

ผ่าตัด

ผ่าตัดเล็ก

น.อ.หญิง พรรณวิภา

จันทร์ , พุธ , ศุกร์

อังคาร

พฤหัสบดี

น.ท.หญิง พัชราพร

อังคาร , พฤหัสบดี , ศุกร์

จันทร์

พุธ

น.ต.หญิง วิภาวี

จันทร์ , อังคาร , พฤหัสบดี

พุธ

ศุกร์

น.ต.หญิง สิริญญา

อังคาร , พฤหัสบดี , ศุกร์

จันทร์

พุธ

น.ต.หญิง นัทวรรณ

จันทร์ , พุธ , ศุกร์

อังคาร

พฤหัสบดี

น.ต.หญิง รวิพรรณ

จันทร์ , อังคาร , พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์


   นอกเวลาราชการ  จะมีแพทย์เวรจักษุกรรม รับปรึกษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินทางจักษุกรรม และอุบัติเหตุ

  หมายเลขโทรศัพท์สายตรงภายในกลุ่มงานจักษุกรรม

ห้องตรวจ 1 โทร.69361
ห้องตรวจ 2 โทร.69362
ห้องตรวจ 3 โทร.69363
ห้องตรวจ 4 โทร.69364
ห้องตรวจ 5 โทร.69365
เคาน์เตอร์พยาบาล โทร.69357 และ 69358
จนท.รับบัตร และเวชระเบียน โทร. 69359
ธุรการกลุ่มงานฯ 69366
ห้องพักเจ้าหน้าที่ โทร.69368


Update 4/12/2561