รายละเอียด ประกาศเมื่อ

ร่าง (TOR)ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

support

2021-03-26 08:29:16

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ

support

2021-03-02 11:22:30

ประกวดราคาซื้อ INCUBATOR

support

2021-02-09 08:07:36

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมเครื่งอชั่งน้ำหนัก

support

2021-02-09 08:05:51

ประกวดราคาซื้้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

support

2021-01-28 09:39:55

ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562-63

admin

2021-01-14 09:57:53

ร่าง TOR ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร แรงดัน

support

2021-03-26 08:26:21

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Webmaster

2020-10-15 23:08:25

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเส้นเลือด

admin

2020-09-21 17:11:55

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ 1 คัน

admin

2020-09-09 17:29:16

ประกวดราคาจ้างเหมาขยายถนนบริเวณประตู 2 และถนนด้านใน รพ.ฯ

admin

2020-08-27 18:42:48

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางการแพทย์ SMART COVID WARD

admin

2020-08-17 10:11:12

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ

admin

2020-08-13 14:16:05