พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ

Real Admiral (RADM.)

-มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รุ่น 98
-แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 91
-วุฒิบัตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535
-อนุบัตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาตร์ครอบครัว วิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย  พ.ศ.2544
 

การศึกษาอบรม การดูงานอื่นๆ ที่สำคัญ
- Certificate of training  in Australian and military familiarisation course at Defence international center (RAFF Williams) under the auspices of the Australian defence cooperation program,1994
- Certificate of training in international medical officer underwater medicine course, training centre Penquin,Royal Australian Navy,1994
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MBA in Health Management จากวิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2549
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล (RAMSHAS) รุ่น 40 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

DIRECTOR OF SOMDECH PHRA NANGCHAO SIRIKIT HOSPITAL NAVAL MEDICAL DEPARTMENT

ตำแหน่งในอดีต
-1 ต.ค.30 ผู้บังคับหมวดพยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จว.นราธิวาส 
-1 ต.ค.42 รอง ผอ.กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-1 ต.ค.43 หัวหน้ากองจักษุ โสต ศอ นาสิกกรรม  รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-1 เม.ย.45 ผอ.กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-1 ต.ค.54  รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-1 ต.ค.57 ผอ.กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
-1 ต.ค.61 ผอ.กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ
-1 ต.ค.62 ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

 

นาวาเอก ภูริศร์ ชมะนันทน์

Captain (CAPT.) Puris Chamanan

คุณวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนจิตรลดา
-ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังรับราชการ
-อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล


 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งในอดีต
-ผอ.กองทันตกรรมที่ 2 ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
-รอง ผอ.ศูนย์ทัตนกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
-พ.ศ.2513-2522 รร.เซนต์ปอลคอนแวนท์ ศรีราชา ชลบุรี
-พ.ศ.2522-2525 รร.เตรียมอุดมศึกษ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
-พ.ศ.2525-2531 แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลังรับราชการ
-พ.ศ.2535-2538 อายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
-พ.ศ.2540-2542 อายุรแพทย์ระบบโรคทางเดินหายใจ Hospital management for chief Executive officer Remathibodi Hospital, Mahidol University Faculty of Medicine (พ.ศ.2558)
พ.ศ.2560 Medical school for education Teacher,Chulalongkorn Hospital

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

ตำแหน่งในอดีต
-พ.ศ.2538 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-พ.ศ.2539-2540 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2542-2553 อายุรแพทย์ โรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2553-2559 ผอ.กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2559-2562 หัวหน้าสำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิก

นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช

นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช

คุณวุฒิการศึกษา
ก่อนรับราชการ
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

หลังรับราชการ
-วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-โรงเรียนนายทหารอาวุโสรุ่นที่ 35
-วิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 46

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

ตำแหน่งในอดีต
-2535 ผบ.ร้อย พ. กอง สนช.กจต.
-2539 กุมารแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-2540 กุมารแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2555 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2557 ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-2562 รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2563 หัวหน้าสำนักงานสิทธิประโยชน์ ฝ่ายการเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

นาวาเอกหญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์

นาวาเอกหญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์

ประวัติการศึกษาอบรม

พ.ศ. 2527 ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
พ.ศ.2531 หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  ศิริราชพยาบาล
พ.ศ.2532 หลักสูตรเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์หอผู้ป่วยวิกฤต ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2553 หลักสูตรเฉพาะทางบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2559 หลักสูตร Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

      
หลักสูตรทางทหาร

พ.ศ.2538 หลักสูตรนายทหารชั้นต้น ( ทั่วไป )   สรส.ยศ.ทร.
พ.ศ.2545 หลักสูตรนายทหารอาวุโส   สรส.ยศ.ทร.     (ได้รับรางวัลข้อพิจารณา ฝ่ายอำนวยการดีเด่น อันดับที่ 1 )     

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

ประวัติการรับราชการ

พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ( มี.ค.24-เม.ย. 29 )
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ หอผู้ป่วยวิกฤต รพ.อาภากร/รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ( เม.ย.29-ก.ย. 42 )
ผู้ตรวจการพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต แผนกพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รพ.สก   ( ม.ค.49- ก.ย.49 )
หน.งานการพยาบาลหน่วยงานพิเศษ (Critical unit) กองการพยาบาล รพ.สก ( ต.ค.53-ก.ย.55 )
หน.กลุ่มงานมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล  ( ต.ค.55-ก.ย. 57 )
หน.กลุ่มงานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ( ต.ค.57-ก.ย. 59 )
หน.กลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ( ต.ค.59-ก.ย.61
ผช.ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล) (อีกตำแหน่ง) ( เม.ย.-ก.ย.61 )
ผช.ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล) ด้านบริหาร ( ต.ค.61-ต.ค.63 )
รอง ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล) ต.ค.63-ปัจจุบัน