พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล

RAdm.Arnan Nimnual, RTN Real Admiral (RADM.)

คุณวุฒิการศึกษา
-โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
-โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ม.ศ.5)
-ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า พบ.
-ปริญญาโท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ประสาทศัลยศาสตร์) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 

หลังรับราชการ
-เสนาธิการทหารเรือ รร.สธ.ทร.สรส.
-การบริหารงานและงบประมาณ รร.ปลัดบัญชี กจก.สปช.ทร. 
-วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) วทร.ยศ.ทร.  
 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

DIRECTOR OF SOMDECH PHRA NANGCHAO SIRIKIT HOSPITAL NAVAL MEDICAL DEPARTMENT

ตำแหน่งในอดีต
1 เม.ย.47 ผอ.กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
1 ต.ค.56  ผอ.กสพ.พร.
1 ต.ค.57 หน.นฝอ.พร.
1 ต.ค.58 รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 

นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์

Captain (CAPT.) Kittinan Ngamsil

คุณวุฒิการศึกษา
 ก่อนรับราชการ
-โรงเรียนทวีธาภิเศก
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังรับราชการ 
-วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
-หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 32 โรงเรียนนายทหารอาวุโส สรส.
-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 44 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ยศ.ทร.
-หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 


 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งในอดีต
-ต.ค.38 กุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-เม.ย.40  กุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-ต.ค.48  ผอ.กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-ต.ค.55 ผอ.กองเวชบริภัณฑ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 
-ต.ค.57 รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
-ต.ค.60 หน.กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
 

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
-พ.ศ.2513-2522 รร.เซนต์ปอลคอนแวนท์ ศรีราชา ชลบุรี
-พ.ศ.2522-2525 รร.เตรียมอุดมศึกษ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
-พ.ศ.2525-2531 แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลังรับราชการ
-พ.ศ.2535-2538 อายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
-พ.ศ.2540-2542 อายุรแพทย์ระบบโรคทางเดินหายใจ Hospital management for chief Executive officer Remathibodi Hospital, Mahidol University Faculty of Medicine (พ.ศ.2558)
พ.ศ.2560 Medical school for education Teacher,Chulalongkorn Hospital

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

ตำแหน่งในอดีต
-พ.ศ.2538 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-พ.ศ.2539-2540 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2542-2553 อายุรแพทย์ โรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2553-2559 ผอ.กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2559-2562 หัวหน้าสำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิก

นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช

นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช

คุณวุฒิการศึกษา
ก่อนรับราชการ
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

หลังรับราชการ
-วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-โรงเรียนนายทหารอาวุโสรุ่นที่ 35
-วิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 46

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

ตำแหน่งในอดีต
-2535 ผบ.ร้อย พ. กอง สนช.กจต.
-2539 กุมารแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-2540 กุมารแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2555 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2557 ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-2562 รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2563 หัวหน้าสำนักงานสิทธิประโยชน์ ฝ่ายการเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

นาวาเอกหญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข

นาวาเอกหญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข

คุณวุฒิการศึกษา

-พ.ศ.2527 ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
-พ.ศ.2554 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-พ.ศ.2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
-พ.ศ.2559 หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลสายแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารเรือ

      
หลักสูตรทางทหาร

-พ.ศ.2537 หลักสูตรนายทหารชั้นต้น(ทั่วไป) สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
-พ.ศ.2538 หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ 
-พ.ศ.2548 หลักสูตรนายทหารอาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

ประวัติการรับราชการ

-พ.ศ.2527-2528 พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ICU ศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
-พ.ศ.2528 -2538 พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ห้องคลอด-นรีเวชกรรม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
-พ.ศ.2538 –2539 หน.ตึกสูติ-นรีเวชกรรม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
-พ.ศ.2539 –2541 พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2541 –2544 หน.แผนกห้องตรวจโรคพิเศษเฉพาะทางอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2544 –2548 หน.คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ สำนักฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2548 –2549 ผู้ตรวจการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมหญิง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2549 –2551 หน.หน่วยเยี่ยมบ้าน  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2551 –2552 หน.หน่วยเยี่ยมบ้าน  แผนกเวชกรรมสังคม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2552 –2553  หน.หน่วยเยี่ยมบ้าน และรองหัวหน้าแผนกเวชกรรมสังคม กองบริการทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2553 –2555   หน.หน่วยเยี่ยมบ้าน กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2555 – 2557  หน.กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2557 -2559 ผู้ชำนาญการ กองบังคับการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.และหน.หอบริบาลผู้สูงอายุบ้านพิงรักรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-พ.ศ.2559-2563   หัวหน้ากองการแพทย์ทางเลือก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564   หัวหน้ากองการแพทย์ทางเลือก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.และผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ฝ่ายการพยาบาล)รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-1 ต.ค.64 - ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายการพยาบาล) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.