1 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (TH)

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 22 สิงหาคม 2561

2 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (TH)

2 (TH)

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 22 สิงหาคม 2561

3 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (TH)

การแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล ณ สวนสุขภาพ รพ.ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (TH)

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 22 สิงหาคม 2561

ประวัติความเป็นมา (TH)

มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับการจัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2536 เลขทะเบียนลำดับที่ กท 223 ที่ทำการศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ อยู่ที่ เลขที่ 504 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ คือ พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 2,333,530 .- บาท
        ต่อมาได้เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหม่เป็น เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 ประกาศกระทรวงการคลัง

 

คณะกรรมการ (TH)

 ๑. พลเรือโท พรชัย                  แย้มกลิ่น                ประธานกรรมการฯ
        ๒. พลเรือตรี สุรสิงห์                 ประไพพานิช           รองประธานกรรมการฯ
        ๓. พลเรือตรี เกิดศักดิ์               วีระโยธิน                 รองประธานกรรมการฯ
        ๔. นาวาเอก ภูริศร์                   ชมะนันทน์               กรรมการ
        ๕. นาวาเอก พัลลภ                   สุภากรณ์                กรรมการและผู้จัดการ
        ๖. นาวาเอกหญิง กัญญรัตน์       อุปนิสากร                กรรมการ
        ๗. นาวาเอกหญิง สรวงสมร        มาลากุล ณ อยุธยา   กรรมการ
        ๘. นาวาเอก วีระยุทธ                เตไชยา                   กรรมการ
        ๙. นาวาเอก สราวุฒิ                 พลเสน                    กรรมการ
        ๑๐. นาวาเอกหญิง สุชาดา         ขำวาที                    กรรมการและเลขานุการ
        ๑๑. นาวาเอก ณัฐพล                ทำเนียบ                  กรรมการและเหรัญญิก
        ๑๒. นาวาเอกหญิง กมลลักษณ์    โสธนะ                   กรรมการ
        ๑๓. นาวาโท รังสรรค์                บุญเลิศ                   กรรมการ
        ๑๔. นาวโทหญิง กมลพรรณ       เหล่าธนาวิน            กรรมการและ ผช.เลขานุการ
        ๑๕. นาวาตรีหญิง สุจีรา             ธัญญชาติ               กรรมการ
        ๑๖. เรือโท ธงชัย                     กลัดเชยดี               กรรมการและ ผช.เหรัญญิก
        ๑๗. เรือโท มานพ                    ประสิทธิแพทย์        กรรมการและ ผช.เลขานุการ

ชื่อ สถานที่ตั้ง (TH)

     สำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์  038-933971
         มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 701 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553 ตามประกาศ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 417)

วัตถุประสงค์ (TH)

วัตถุประสงค์
มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์


        1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหาร บริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และหน่วยแพทย์ ในสังกัดกองทัพเรือ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
        2. ดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์และให้ความร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
        3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด