วันกองทัพไทย วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
เป็นวันหยุดราชการ กระทรวงกลาโหม
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. หยุดทำการ 1 วัน
สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินรับบริการได้ที่ห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.